Algemene voorwaarden

Flora2u.com is een site van JMDJ Beheer B.V.

Algemene Voorwaarden

 1. Gegevens van de ondernemer
  Flora2u.com / JMDJ Beheer B.V.
  Molenstraat 18 A
  2513BK ‘s-Gravenhage
  ​Email: info@flora2u.com

1.1 In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder ‘Flora2u.com’: JMDJ Beheer BV, tevens handelend onder de naam Flora2u
1.2 Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan met Flora2u.com.

 1. Algemeen

2.1 Naast de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden kan Flora2u.com andere voorwaarden hanteren, specifiek op de soort transactie of aard van de bestelling/product. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven die van de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Flora2u.com en iedereen die bij Flora2u.com bestellingen plaatst.
2.3 Flora2u.com behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden bij toekomstige bestellingen op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 Door het gebruik van de website van Flora2u.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Gebruiker de Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten die vermeld staan op deze site.
2.5 De Algemene Voorwaarden die de Gebruiker hanteert zijn niet van toepassing.

 1. Het aanbod

3.1 Het aanbod op de site bevat voldoende gedetailleerde informatie over de aard van de producten en/of de diensten. Elk aanbod bevat voldoende informatie voor de Gebruiker zodat voor laatstgenoemde duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Vergissingen of fouten in de aanbieding binden de ondernemer niet. Ondanks de grote zorg waarmee de website is samengesteld, kan Flora2u.com niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of vergissingen die in de website zijn geslopen.

3.2 Artikel 3.1 betreft in het bijzonder:

 • De prijs, uitgedrukt in Euro is inclusief BTW.
 • Eventuele verzendkosten
 1. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst is geldig zodra de Gebruiker de bestelling geplaatst heeft, en wordt bevestigd door een bestellingsbevestiging per email naar een door de Gebruiker opgegeven Emailadres.
4.2 De Gebruiker en Flora2u.com komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst, gemaakt door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, geldig is, waarbij het ontbreken van een geschreven handtekening niets afdoet aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod.

 1. Herroepingsrecht

5.1 Na de aanvaarding van het aanbod, de aankoop van een product en/of de levering van een dienst, heeft de Gebruiker steeds de mogelijkheid om deze overeenkomst te verbreken zonder opgave van reden, binnen de veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Gebruiker het product heeft ontvangen en/of het moment waarop de dienst is aanvaard. Wanneer de laatste dag van deze termijn niet valt op een werkdag geldt de eerstvolgende werkdag als laatste dag van de termijn. Daarna heeft Gebruiker veertien (14) dagen de tijd om het daadwerkelijk te retourneren.
5.2 Bij herroeping vallen de Gebruiker ten hoogste de kosten van de terugzending ten laste.
5.3 Bij herroeping wordt, indien de Gebruiker een bedrag heeft betaald, een terugbetaling zo spoedig mogelijk uitgevoerd, doch uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst door Flora2u.com van het herroepingsverzoek of zo snel als mogelijk (doch uiterlijk na zeven (7) dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen als dit de termijn van eerdergenoemde 14 dagen overschrijd.

 1. Levering

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, wij streven ernaar bestellingen binnen één (1) dag na ontvangst van betaling te versturen. Behoudens andere bepaling,
is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringstermijn werd afgesproken. Indien de Gebruiker zijn product niet
conform voorgaande voorwaarden ontvangt, heeft hij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Gebruiker opgegeven verzendadres, dat is opgegeven bij de totstandkoming van de overeenkomst.
6.3 Zodra de te leveren producten op het aangegeven afleveradres (Artikel 6.2) werden afgeleverd, gaat het risico dat rust op de producten over op de Gebruiker.
6.4 Indien het niet mogelijk is alle producten op eenzelfde tijdstip te leveren
(bijvoorbeeld waneer een deel van de producten niet op voorraad is) dan kan Flora2u.com beslissen de levering in meerdere keren uit te voeren.
6.5 Wanneer het product schade ondervindt bij het transport hiervan naar de Gebruiker, zijn de kosten voor herstelling, of het voorzien in een nieuw product voor de rekening van Flora2u.com.

 1. Gebreken en klachten

7.1 Bij acceptatie van de levering van de producten dient de Gebruiker de producten nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Gebruiker m.b.t. de levering en die uiterlijk zichtbaar moeten zijn, dienen door de koper binnen de veertien (14) dagen na levering aan Flora2u.com schriftelijk gemeld te worden.
7.2 Bij klachten heeft de klant altijd de mogelijkheid Flora2u.com te contacteren, wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Klachten dienen duidelijk en gedetailleerd te worden beschreven en dienen ons via mail of schriftelijk te worden toegestuurd.

 1. Garantie

8.1 Wij volgen de wettelijke bepalingen inzake garantie die in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd.
8.2 Er wordt, bovenop de wettelijke bepalingen, geen garantie verleend in volgende gevallen:

 • Indien slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden.
 • Indien er veranderingen aan het product zijn aangebracht, zoals herstellingen zonder toestemming van Flora2u.com of de fabrikant van het product.
 • Wanneer geen originele factuur kan worden voorgelegd, wanneer deze is gewijzigd of wanneer deze (gedeeltelijk) onleesbaar is gemaakt.
 • Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 • Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van beschadiging met opzet, grote onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • Wanneer de gebreken ten gevolge zijn van gebruik met defecte toestellen van derden.

 1. Reclames, aansprakelijkheid, herroepingsrecht:

9.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Flora2u.com hanteert een zichttermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht binnen veertien (14) dagen na melding van retour aan Flora2u.com het product(en) te retourneren. Het aankoopbedrag (incl. eventuele verzendkosten) zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

9.2 Voorwaarden voor retourneren:

 • Het product mag niet geopend of gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 • De koper dient binnen 14 dagen na aangegeven te hebben de bestelling/producten te willen te retourneren deze geretourneerd te hebben.

9.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:

 • Producten die volgens opgave van de koper speciaal zijn besteld of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.

9.3 Bij iedere retourzending dient Flora2u.com voor de verzending schriftelijk, e-mail of telefonisch hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper en dient Flora2u hiervoor toestemming te geven. Retourzendingen die niet vooraf zijn goedgekeurd worden niet in behandeling genomen.

9.4 Het crediteren van het vooruitbetaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschiedt binnen 14 dagen na retour-ontvangst van de bestelling/product(en).

9.9 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Flora2u op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling weer retour komt bij Flora2u neemt Flora2u z.s.m. contact op met de koper. De koper heeft dan de mogelijkheid de bestelling te annuleren. Het aankoopbedrag, exclusief de eventueel door de koper betaalde verzendkosten, worden door Flora2u terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer.

Indien de koper de bestelling alsnog wenst te ontvangen mag Flora2u.com de extra te maken verzendkosten vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van deze betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

9.6 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Flora2u.com op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling zoekraakt of verkeerd bezorgd wordt heeft de koper geen aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag van de bestelling. Indien de koper de bestelling opnieuw wenst te ontvangen mag Flora2u.com de bestelling opnieuw vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

Artikel 13. Geschillen en klachten

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Flora2u.com, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij Flora2u.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Flora2u binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 Bij klachten dient de koper zich allereerst te wenden tot Flora2u.com. Flora2u.com is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Koper betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van Flora2u.com niet op, tenzij Flora2u.com schriftelijk anders aangeeft.

10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Flora2u.com, zal Flora2u naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.